การแก้สมการและอสมการ
ประโยคภาษาคือ ประโยคที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน

ประโยคสัญลักษณ์  คือ   ประโยคที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนประโยคภาษาเพื่อความ 

สะดวกในการคิดคำนวณ

    ประโยคภาษา                           ประโยคสัญลักษณ์

ครึ่งหนึ่งของห้าสิบน้อยกว่าสามสิบ                      

สองเท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่าสิบอยู่สอง

 1. สมการ คือ  ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมี

สัญลักษณ์  ” = ” บอกความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน  คำตอบของสมการคือ จำนวนที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริง หรือสอดคล้องกับสมการ

3.  อสมการ  คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมี

สัญลักษณ์  ” < ,  > ,  £ , ³ ,  ¹   บอกความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน   คำตอบของอสมการคือ จำนวนที่แทนตัวแปรแล้วในอสมการทำให้อสมการเป็นจริงหรือสอดคล้องกับอสมการ

4.  การแก้สมการ คือ วิธีหาคำตอบของสมการนั่นเอง

การตรวจสอบ  คือ การนำตัวแปรที่ได้จากการแก้สมการไปแทนลงในสมการที่กำหนดให้เพื่อดูว่าค่าดังกล่าวเป็นคำตอบของสมการหรือไม่

  หลักการแก้ปัญหาโจทย์สมการ

  1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และต้องการหาอะไร
  2. กำหนดตัวแปรแทนโจทย์ต้องการหา
  3. เปลี่ยนประโยคภาษาที่โจทย์กำหนดให้เป็นประโยคสัญลักษณ์(สมการ)
  4. แก้สมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการ
  5. ตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดว่าสอดคล้องกันหรือไม่

   

                 B = 30    ————-(2)

                  แทนค่า(1)  ด้วย  (2)  ได้  2A = 5(30) – 10 

  =  150 – 10  = 140  

                                                          A  =  140/2  =  70

          ตรวจสอบคำตอบ  แทนค่า A = 70  ใน (1)  ได้  

  5(30) – 2(70) = 150 – 140 = 10

  ทำให้สมการเป็นจริง

  6.  หลักการแก้อสมการ

  1. คำตอบที่ได้จากอสมการจะอยู่ในรูปช่วง
  2. ถ้าคูณหรือหารด้วยค่าลบ(จำนวนจริงลบ) เครื่องหมายของอสมการต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้าม
  3. การแก้อสมการกำลังสูงสุดแค่หนึ่งให้ใช้หลักการแก้เหมือนการแก้สมการคือย้ายข้างได้สำหรับการบวกและลบนิยมย้ายตัวแปรใว้ด้านหนึ่ง
  4. การแก้อสมการที่มีกำลังมากกว่าหนึ่ง

  4.1         ทำทางขวามือของอสมการให้มีค่าเป็นศูนย์

  4.2         แยกตัวประกอบของอสมการให้อยู่ในรูปผลคูณหรือผลหารของฟังก์ชัน

  4.3         พิจารณาดูว่าค่าใดบ้างที่ทำให้ตัวประกอบแต่ละตัวเท่ากับสูนย์

  4.4         นำค่าที่ได้ใส่ลงในเส้นจำนวน โดยเรียงจากน้อยไปมาก

      น้อย       +        –      +        –       +          มาก

          กำหนดให้ช่วงทางขวามือสุดเป็นค่าบวก  และถัดมาเป็นค่าลบ   บวก   ลบ  ……      สลับไปเรื่อย ๆ ตามจำนวนของช่วงที่มีอยู่

  4.5         พิจารณาหาคำตอบ โดยใช้หลัก

  (1)          ถ้าอสมการเครื่องหมาย > , ³ เลือกช่วงที่มีค่าบวก(+)  ถ้ามีหลายค่าเชื่อมด้วย “หรือ”

  (2)          ถ้าอสมการเครื่องหมาย < , £ เลือกช่วงที่มีค่าลบ(-)  ถ้ามีหลายค่าเชื่อมด้วย “หรือ”

  ตัวอย่าง  จงแก้อสมการ  (x-5)(x+2)      > 0

                                  (x-3)

          วิธีทำ  วงเล็บใดวงเล็บหนึ่งเท่ากับ 0 หาค่า x ออกมาได้ x = 5 ,-2 ,3

                  เขียนบนเส้นจำนวน

                                  –          +           –               +

                                         -2          3               5

                          \ คำตอบ คือ -2 < x < 3  หรือ  x  > 5

  ทดสอบความเข้าใจ

  ข้อ 1. สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 3 เมตร ถ้า

  วัดความยาวรอบสนามได้ 74 เมตร สนามแห่งนี้มีพื้นที่เท่าใด

  เฉลย

  ข้อ 1. ตอบ 340  ตารางเมตร

  Advertisements